Privacyverklaring

Privacyverklaring van Blackhawk Network (Europe) Limited & dochterondernemingen (“Blackhawk”)

Versie 1.1 (op 10-08-2018 gepubliceerd) 

HOE GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS? 

Bij Blackhawk streven wij ernaar om uw privacy te beschermen en technologie te ontwikkelen die u de krachtigste en veiligste online-ervaring biedt. Deze privacyverklaring (“Verklaring”) is van toepassing op deze website en op de verzameling en het gebruik van gegevens. Deze Verklaring is opgesteld om ervoor te zorgen dat uw rechten uit hoofde van de Algemene verordening gegevensbescherming en de Britse Data Protection Act 2018 nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met de in deze Verklaring omschreven procedures voor het gebruik van gegevens. 

In dit document wordt het volgende toegelicht: 

1. Wie wij zijn 

2. Gebruikers van de diensten van Blackhawk: De gegevens die wij verzamelen 

3. Hoe gebruiken wij uw gegevens? 

4. Met wie delen wij uw gegevens? 

5. Hoe bewaren wij uw gegevens? 

6. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

7. Verlenen en intrekken van toestemming om contact op te nemen 

8. Inzage in uw gegevens 

9. Uw gegevens corrigeren 

10. Het gebruik van uw gegevens beperken 

11. Overdracht van uw gegevens 

12. Wijzigingen in onze Privacyverklaring 

13. Informatie over de ‘cookies’ die op deze website gebruikt worden 

14. Contact opnemen met Blackhawk 

Wij verzoeken u om de onderstaande informatie zorgvuldig door te lezen, zodat u begrijpt hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

WIE WIJ ZIJN 

Wij zijn Blackhawk Network (Europe) Limited & dochterondernemingen, een Engelse onderneming gevestigd te: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD, Verenigd Koninkrijk. Onze administratieve kantoren bevinden zich op hetzelfde adres en onze contactgegevens zijn als volgt: 

E-MAIL: ourprivacycommitments@bhnetwork.com 

GEBRUIKERS VAN DE DIENSTEN VAN BLACKHAWK: DE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN 

Wij kunnen veel verschillende soorten persoonsgegevens ten aanzien van u verzamelen en gebruiken, en deze op de onderstaande wijze groeperen. 

Categorieën van persoonsgegevens 

 • Omschrijving

Sociaal-demografische gegevens 

 • Hieronder vallen bijzonderheden over uw werk of beroep, nationaliteit, opleiding en welke plek u inneemt in algemene sociale groepen of inkomensgroepen. 

Transactiegegevens 

 • Bijzonderheden over uw activiteiten bij ons. 

Contractuele gegevens 

 • Bijzonderheden over de producten of diensten die wij aan u verstrekken. 

Locatiegegevens 

 • Gegevens die wij krijgen over waar u zich bevindt, bijvoorbeeld afkomstig van uw mobiele telefoon, het adres waarop u met een computer verbinding met internet maakt, of een winkel waar u iets koopt met uw kaart. 

Gedragsgegevens 

 • Bijzonderheden over de manier waarop u onze producten en diensten gebruikt. 

Technische gegevens 

 • Bijzonderheden over de apparaten en technologie die u gebruikt. 

Communicatiegegevens 

 • Wat wij over u te weten komen uit brieven, e-mails en gesprekken tussen u en ons. 

Gegevens over sociale relaties 

 • Uw familie, vrienden en andere relaties. 

Open gegevens en openbare registers 

 • Bijzonderheden over u die in openbare registers staan, zoals het kiesregister, en informatie over u die vrij toegankelijk is op het internet. 

Gebruiksgegevens 

 • Andere gegevens over de manier waarop u onze producten en diensten gebruikt. 

Financiële gegevens 

 • Uw financiële positie, status en geschiedenis. 

Documentaire gegevens 

 • Bijzonderheden over u die in documenten in verschillende formats zijn opgeslagen, of kopieën daarvan. Hieronder zijn zaken begrepen zoals uw paspoort, rijbewijs of geboortebewijs. 

Toestemmingen 

 • Alle goedkeuringen, toestemmingen of voorkeuren die u aan ons verstrekt. Dit omvat onder andere de wijze waarop u wilt dat wij contact met u opnemen en welke optionele communicatie u wenst te ontvangen. 

Nationaal identificatiemiddel 

 • Een nummer of code die door een overheid aan u wordt verstrekt om te identificeren wie u bent, zoals een nationaal verzekeringsnummer. 

HOE GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS? 

In aanvulling op onze privacybelofte is uw privacy wettelijk beschermd. In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe dat werkt. 

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming mogen wij persoonsgegevens uitsluitend gebruiken als wij daar een goede reden voor hebben. Hieronder valt ook het delen daarvan met derden. Volgens de wet moeten wij hiervoor een of meer van de volgende redenen hebben: 

Ter uitvoering van een contract dat wij met u hebben, of 

Als dit onze wettelijke taak is, of   

Als dit in ons gerechtvaardigd belang is, of 

Indien u hier toestemming voor geeft. 

Een gerechtvaardigd belang betekent dat wij een zakelijke of commerciële reden hebben om uw gegevens te gebruiken. Maar zelfs dan mag dit gebruik niet ten onrechte in strijd zijn met wat juist is en wat voor u het beste is. Als wij ons beroepen op ons gerechtvaardigde belang, dan zullen wij u uitleggen wat dat is. 

Dit is een lijst van alle manieren waarop wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken, en de redenen waarop wij ons daarvoor beroepen. Hier melden wij u ook wat onze gerechtvaardigde belangen zijn. 

 1. Waar wij uw persoonsgegevens voor gebruiken 
 2. Onze gerechtvaardigde belangen
 3. Om onze relatie met u of uw bedrijf te beheren 

A.

 1. Om nieuwe manieren te ontwikkelen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en om ons bedrijf te laten groeien. 
 2. Uw toestemming. Ter uitvoering van contracten. 
 3. Het bijhouden van onze administratie, uitzoeken welke van onze producten en diensten u wellicht interesseren en u hierover informeren. 

B.

 1. Om marketingactiviteiten te ontwikkelen en uit te voeren. 
 2. Onze gerechtvaardigde belangen. 
 3. Het ontwikkelen van producten en diensten, en wat wij daarvoor in rekening brengen. 

C.

 1. Om te onderzoeken hoe onze klanten producten en diensten van ons en andere organisaties gebruiken. 
 2. Onze wettelijke taak. 
 3. Het definiëren van soorten klanten voor nieuwe producten of diensten. 

D.

 1. Om advies of begeleiding ten aanzien van onze producten en diensten te geven. 
 2. N/A
 3. Het vragen van uw toestemming wanneer wij deze nodig hebben om contact met u op te nemen. 

E. 

 1. N/A
 2. N/A
 3. Efficiëntie ten aanzien van de wijze waarop wij onze wettelijke taken vervullen. 

F.

 1. Om onze merken, producten en diensten te ontwikkelen en te beheren. 
 2. Ter uitvoering van contracten. 
 3. Het ontwikkelen van producten en diensten, en wat wij daarvoor in rekening brengen. 

G.

 1. Om nieuwe producten te testen. 
 2. Onze gerechtvaardigde belangen. 
 3. Het definiëren van soorten klanten voor nieuwe producten of diensten. Efficiëntie ten aanzien van de wijze waarop wij onze wettelijke en contractuele taken vervullen. 

H.

 1. Om te beheren hoe wij samenwerken met andere bedrijven die diensten aan ons en onze klanten leveren. 
 2. Onze wettelijke taak. 
 3. N/A

I.

 1. Voor de levering van onze producten en diensten. 
 2. Ter uitvoering van contracten. 
 3. Efficiëntie ten aanzien van de wijze waarop wij onze wettelijke en contractuele taken vervullen. 

J.

 1. Om relevante vergoedingen en kosten voor klantenaccounts te beheren. 
 2. Onze gerechtvaardigde belangen. 
 3. Voldoen aan de voorschriften die op ons van toepassing zijn. 

K.

 1. Om geld te innen en te verhalen dat aan ons verschuldigd is. 
 2. Onze wettelijke taak. 
 3. N/A

L.

 1. Om beleggings- en treasuryproducten en -diensten te beheren en te leveren. 
 2. N/A
 3. N/A

M.

 1. Om financiële criminaliteit op te sporen, te onderzoeken, te melden en proberen te voorkomen. 
 2. Ter uitvoering van contracten. 
 3. De wijze waarop wij met financiële criminaliteit omgaan te ontwikkelen en te verbeteren, en onze wettelijke taak in dit opzicht uit te oefenen. Voldoen aan de voorschriften die op ons van toepassing zijn. Efficiëntie ten aanzien van de wijze waarop wij onze wettelijke en contractuele taken vervullen. 

N.

 1. Om risico’s voor ons en onze klanten te beheren. 
 2. Onze gerechtvaardigde belangen. 
 3. N/A

O.

 1. Om wet- en regelgeving die op ons van toepassing is na te leven. 
 2. Onze wettelijke taak. 
 3. N/A

P.

 1. Om op klachten te reageren en deze proberen op te lossen. 
 2. N/A
 3. N/A

Q.

 1. Om ons bedrijf op een efficiënte en passende manier te exploiteren. Hieronder valt het beheer van onze financiële positie, zakelijke bekwaamheid, planning, communicatie, ondernemingsbestuur en accountantscontrole. 
 2. Onze gerechtvaardigde belangen. 
 3. Voldoen aan de voorschriften die op ons van toepassing zijn. 

R.

 1. N/A
 2. Onze wettelijke taak. 
 3. Efficiëntie ten aanzien van de wijze waarop wij onze wettelijke en contractuele taken vervullen. 

S.

 1. Om onze rechten die zijn vastgelegd in overeenkomsten of contracten uit te oefenen. 
 2. Ter uitvoering van contracten. 
 3. N/A

AANVULLENDE GEGEVENS MET BETREKKING TOT WERKNEMERSREGELINGEN 

In aanvulling op het bovenstaande geldt dat indien dit product via uw werkgever gebruikt wordt, wij uw gegevens in het algemeen zullen gebruiken om de regeling te verwerken in overeenstemming met de vereisten van uw werkgever, en nu en dan kan het nodig zijn om de gegevens te beheren om onderdelen van de regeling rechtstreeks met u af te handelen. Wij verkrijgen de gegevens van u om ons in staat te stellen de regeling te verstrekken met behulp van de hierboven vermelde methoden, en op ons gebruik van de gegevens zijn de Britse Data Protection Act 2018 en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS? 

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met ondernemingen van de Blackhawk Network Group en deze andere organisaties: 

 • Agenten en adviseurs die wij inzetten om uw accounts en diensten te helpen beheren, en om nieuwe manieren te verkennen om zaken te doen 
 • De Belastingdienst, regelgevende instanties en andere autoriteiten 
 • Kredietinformatiebureaus 
 • Fraudebestrijdingsdiensten 
 • Elke partij die met u of het product of de dienst van uw bedrijf verbonden is 
 • Ondernemingen waarmee wij een samenwerkingsverband of samenwerkingsovereenkomst hebben 
 • Organisaties die u aan ons voorstellen 
 • Ondernemingen die wij aan u voorstellen 
 • Marktonderzoekers 
 • Bedrijven waarmee u ons vraagt uw gegevens te delen. 
 • Het kan wellicht nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met andere organisaties om u het product of de dienst van uw keuze te verstrekken: 
 • Ons netwerk van aangesloten wederverkopers om het product te leveren of de dienst te verlenen, waaronder leveringsbedrijven. 
 • Als u een product hebt waarvoor geschenkacties, spaaracties of andere acties gelden, zullen wij uw gegevens delen met ondernemingen die deze acties uitvoeren, waaronder leveringsbedrijven. 
 • Als u een bankpas, creditcard of klantenkredietkaart bij ons hebt, delen wij transactiegegevens met ondernemingen die ons helpen deze dienst te verlenen (zoals Visa en Mastercard). 
 • Als u gebruikmaakt van automatische afschrijvingen, delen wij uw gegevens met de uitvoerder van automatische afschrijvingen. 
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen als de samenstelling van onze onderneming in de toekomst verandert: 
 • Wij kunnen ervoor kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Of wij kunnen ernaar streven om andere bedrijven over te nemen of daarmee te fuseren. 
 • Tijdens een dergelijk traject kunnen wij uw gegevens delen met andere partijen. Dit doen wij uitsluitend als zij ermee instemmen om uw gegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren. 
 • Als de wijziging van onze Groep plaatsvindt, kunnen de andere partijen uw gegevens op de in deze Verklaring vermelde wijze gebruiken. 

HOE BEWAREN WIJ UW GEGEVENS? 

Na ontvangst van uw gegevens hanteren wij strenge procedures en beveiligingsmaatregelen om te trachten onbevoegde toegang te voorkomen. 

Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden op beveiligde servers opgeslagen. Indien wij u een wachtwoord hebben verstrekt (of u een wachtwoord hebt gekozen) voor toegang tot bepaalde onderdelen van onze site, is het uw verantwoordelijkheid om dat wachtwoord geheim te houden. Wij vragen u om een wachtwoord met niemand te delen. 

De gegevens die wij over u verzamelen, kunnen worden doorgegeven aan en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). In dat geval zorgen wij ervoor dat uw privacyrechten beschermd worden zoals vereist door de Algemene verordening gegevensbescherming. 

HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

Bij bewaren uw persoonsgegevens zolang u klant bij ons bent. 

Vanaf het moment dat u geen klant meer bent, kunnen wij uw gegevens tot 7 jaar bewaren voor een van de volgende redenen: 

Om op vragen of klachten te reageren. 

Om aan te tonen dat wij u eerlijk behandeld hebben. 

Om gegevens te bewaren volgens de regels die op ons van toepassing zijn. 

Wij kunnen uw gegevens langer dan 7 jaar bewaren als wij deze vanwege wettelijke of regelgevende redenen niet kunnen verwijderen. 

VERLENEN EN INTREKKEN VAN TOESTEMMING OM CONTACT OP TE NEMEN 

Zolang u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft, informeren wij u over onze producten en diensten en die van Blackhawk Network waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn. We kunnen dit via e-mail of per post doen. Als u niet wilt dat wij u marketingmateriaal toesturen, kunt u ons dat op een van de volgende manieren vertellen: 

 • door uw online profielpagina op de desbetreffende servicewebsite van Blackhawk te bezoeken en uw contactvoorkeuren te wijzigen; 
 • door eenmaal te klikken op de afmeldlink in onze nieuwsbrieven en niet-essentiële e-mailberichten. U wordt dan doorverwezen naar een marketingvoorkeurencentrum waar u zich kunt afmelden voor alle marketingcommunicatie of, als u dat wilt, de communicatie die u van ons ontvangt, kunt afstemmen op uw behoeften; 
 • door contact met ons op te nemen via ourprivacycommitments@bhnetwork.com ;
 • door een brief te sturen aan ons adres Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD, Verenigd Koninkrijk.

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en vanaf de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en aan ons gelieerde ondernemingen. Indien u doorklikt naar een van die websites, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacyverklaringen hanteren en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor die verklaringen aanvaarden. Wij raden u aan deze verklaringen door te lezen voordat u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt. 

INZAGE IN UW GEGEVENS 

Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben, kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande e-mailadres. Het is mogelijk dat wij contact met u moeten opnemen om de authenticiteit te verifiëren van berichten die wij ontvangen en waaruit blijkt dat deze door u zijn verzonden. 

UW GEGEVENS CORRIGEREN 

Als door u aan ons verstrekte gegevens gecorrigeerd of aangepast moeten worden, neemt u dan contact met ons op door ons een e-mail te sturen op het adres dat hieronder bij de contactgegevens vermeld staat. 

Als u dat doet, zullen wij redelijke maatregelen nemen om de juistheid van deze gegevens te controleren en ze te corrigeren. 

HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS BEPERKEN 

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens, of om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen, te verwijderen of te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens als het niet nodig is dat wij deze bewaren. Dit staat bekend als het “recht van bezwaar” en het “recht op wissing”, of het “recht op vergetelheid”. 

Er kunnen juridische of andere officiële redenen zijn waarom wij uw gegevens moeten bewaren of gebruiken. Maar laat het ons vooral weten als u van mening bent dat wij deze gegevens niet zouden moeten gebruiken. 

Soms kunnen wij het gebruik van uw gegevens beperken. Dit betekent dat ze alleen mogen worden gebruikt voor bepaalde zaken, zoals rechtsvorderingen of om wettelijke rechten uit te oefenen. In zo’n situatie zouden wij uw gegevens niet op andere manieren gebruiken of delen, zolang hiervoor een beperking geldt. 

Als u bezwaar wilt maken tegen de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, of ons wilt vragen om uw gegevens te verwijderen of het gebruik daarvan te beperken, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande adres. 

OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS 

Met ingang van 25 mei 2018 hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een formaat dat eenvoudig hergebruikt kan worden. U kunt ons tevens vragen om uw persoonsgegevens in dit formaat aan andere organisaties door te geven. 

Dit wordt het ‘recht op overdraagbaarheid’ genoemd. 

Als u een herbruikbaar exemplaar wenst te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u hebben ten behoeve van de diensten die wij aan u verlenen, neem dan contact met ons op via het onderstaande e-mailadres. 

WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING 

Eventuele wijzigingen die wij in de toekomst in deze Verklaring aanbrengen, worden op deze pagina vermeld en, voor zover van toepassing, per e-mail aan u kenbaar gemaakt of bij u onder de aandacht gebracht wanneer u een van onze servicewebsites bezoekt. Wij raden u aan om deze Verklaring periodiek door te nemen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de inhoud ervan. 

INFORMATIE OVER DE ‘COOKIES’ DIE OP DEZE WEBSITE GEBRUIKT WORDEN  

Blackhawk maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat geplaatst worden) en soortgelijke technologieën om onze websites en onlinediensten aan te bieden en gegevens te helpen verzamelen. Cookies stellen ons onder andere in staat om uw voorkeuren en instellingen op te slaan, om u in te laten loggen, om fraude tegen te gaan en om te analyseren hoe onze websites en online diensten presteren. 

Er staat u een verscheidenheid aan hulpmiddelen ter beschikking om cookies te beheren, waaronder besturingselementen voor browsers om cookies te blokkeren en te verwijderen, besturingselementen van sommige externe leveranciers van analytische diensten om af te zien van gegevensverzameling, en in toepassingsinstellingen om te bepalen welke cookies wij gebruiken. Uw keuze voor een browser en andere keuzes kunnen van invloed zijn op uw ervaring met onze producten. 

CONTACT OPNEMEN MET BLACKHAWK

Wij staan open voor vragen, opmerkingen en verzoeken ten aanzien van deze Verklaring. Deze kunt u richten aan ourprivacycommitments@bhnetwork.com. 

Als u nog vragen of klachten hebt die wij niet kunnen beantwoorden of afhandelen, neemt u dan contact op met de toezichthouder voor gegevensprivacy in het land waar u woont: 

Verenigd Koninkrijk: Kantoor van de informatiecommissaris 

Republiek Ierland: Commissaris voor gegevensbescherming 

Duitsland: Federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie 

Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens